Základné Pravidlá ZasportujSiOpen.sk

Zasportujsiopen.sk bol vytvorený na podporu rekreačného športu na Slovensku a zviditeľnenie rôznych športových akcií a turnajov (tenis, plážový tenis, bedminton, squash) určených predovšetkým pre rekreačných hráčov. Stačí si vytvoriť svoj profil v rámci tohto systému a budete sa môcť okrem iného aj online prihlasovať na vybrané turnaje. Ak chystáte športovú akciu alebo by ste radi zorganizovali turnaj neváhajte nás kontaktovať a informujte o svojej akcii cez náš portál (viď nižšie).
Viac informácií o spracovaní a ochrane osobných údajov.

 

Systém ZasportujSiOpen.sk slúži predovšetkým k on-line vyzývaniu a dojednávaniu individuálnych športových stretnutí medzi užívateľmi (ďalej hráčmi), evidencii a zverejňovaniu ich výsledkov a k diskusii o športových témach. V rámci tohto systému má užívateľ na výber 4 športy: tenis, bedminton, squash a plážový tenis.

Všetko je založené na báze dobrovoľnosti. Ak hráč nechce, nemusí prijať výzvu iného hráča, ale je slušné aspoň odpovedať na výzvu. Server ZasportujSiOpen.sk definuje len základné pravidlá potrebné pre započítavanie výsledkov a zostavovanie rebríčka, všetky náležitosti ohľadom samotného stretnutia sú výsostne na vzájomnej dohode hráčov. 

 

Hráč s platnou registráciou v STZ má automaticky bezplatný prístup do sekcie TENIS a PLÁŽOVÝ TENIS, ale musí  pri registrácii do systému zakliknúť "áno" pri políčku "Hráč STZ" a následne zadať svoje registračné číslo a heslo do systému eTenis (ak ste ho zabudli kontaktujte športovo-technický úsek STZ 02/49209887 resp. 886) a kliknúť na "načítať údaje".  Viac informácií o obnove registrácie pre hráčov registrovaných v STZ.
Ak ešte nemáte registráciu v STZ treba najprv
zažiadať o registráciu v STZ, čím vám bude automaticky vytvorený prístup aj do ZSO.

V prípade záujmu si môže hráč aktivovať aj iný šport, vtedy platí rovnaký princíp ako pre ostatných.
 

Registrácia a prihlásenie do systému

Pri PRVEJ registrácii mesiac bez poplatku. Po tomto období, ak si hráč neobnoví registráciu stane sa neaktívnym, t.j. nebude môcť vyzývať ani byť vyzvaný ku hre, nebude sa môcť prihlásiť na turnaj, zablokuje sa mu posielanie správ, nebude môcť prispievať do fóra, inzercie a nemá nárok na zverejnenie svojho turnaja. Hráč si sám zvolí na koľko rokov si chce obnoviť registráciu (minimum 1 rok). Ročný poplatok 3 € za šport.


OBNOVIŤ REGISTRÁCIU si môže hráč kedykoľvek v sekcii PROFIL užívateľa (v časti "AKTIVÁCIA ŠPORTU") kde si nastaví žiadosť o predĺženie registrácie. Systém  vygeneruje, zobrazí a zašle aj na e-mail užívateľa potrebné platobné údaje. Platba sa dá následne zrealizovať prevodom, resp. vkladom
na účet číslo
 SK5011000000002629730229
alebo v hotovosti na Slovenskom tenisovom zväze (NTC, Príkopova 6, 8.posch športovo-technický úsek)
. Športovo-technický úsek STZ obnovuje registrácie hráčov priebežne, najneskôr do 14-tich pracovných dní, po spárovaní aktivovanej žiadosti s realizovaným poplatkom, o čom je následne hráč oboznámený systémom prostredníctvom e-mailu.

 

Využívanie systému (prihlasovanie na turnaje, komunikácia s hráčmi, zapisovanie výsledkov, atď...) je možné až po prihlásení do systému, t.j. ak má hráč otvorený svoj PROFIL užívateľa . Profil sa automaticky sprístupní ak hráč zadá svoje prihlasovacie meno (platný e-mail užívateľa) a prihlasovacie heslo (min. 5 znakov), ktoré si uviedol pri prvej registrácii.

Dlho ste neboli aktívny a zabudli ste svoje heslo ?
Cez "ŽIADOSŤ o zabudnuté heslo" vám systém vygeneruje nové heslo a pošle na váš prihlasovací e-mail. Následne po prihlásení do svojho užívateľského profilu si heslo môžete zmeniť v sekcii "ZMENA HESLA".

 

POTVRDENÍM svojej registrácie dáva hráč súhlas k tomu, aby ostatným zaregistrovaným užívateľom boli sprístupnené v profile hráča tieto osobné údaje z registrácie: Priezvisko a meno, dátum narodenia, pohlavie a mesto v ktorom pôsobí. Ďalšie osobné údaje, napr. mobil, e-mail môže užívateľ zverejniť alebo skryť podľa vlastného uváženia.
Okrem niektorých povinných údajov (priezvisko, meno, dátum narodenia a pohlavie), ktoré sa dajú meniť len prostredníctvom administrátora systému, si hráč môže pre každý šport vytvoriť svoj vlastný profil, ktorý si môže kedykoľvek aktualizovať. Profil hráča aj s jeho aktuálnymi výsledkami je verejne prístupný v sekcii KARTY HRÁČOV.

 

Ratingové rozdelenie

S voľbou športovej aktivity si hráč pri prvom aktivovaní každého športu musí zvoliť svoju ratingovú úroveň v rozmedzí od 1 do 10 (definíciu jednotlivých úrovní nájdete TU).
Systém raz denne po polnoci aktualizuje hráčom ratingy na základe zapísaných výsledkov zo zápasov pričom v procese spracovávania údajov rozoznáva:
Vstupný rating (VR) = prvotný rating, ktorý si hráč zadefinuje pri registrácii.
Aktuálny rating (AR) = Spočíta sa 6 aktuálne najlepších zápasových ratingov a vydelí sa šiestimi. V tom sú započítané 4 najlepšie zápasové ratingy za posledných 6 mesiacov (ZR1, ZR2, ZR3, ZR4) + 2 posledné aktuálne odohrané zápasové ratingy (ZR5a, ZR6a).
Denný rating (DR) = hráčov rating ku konkrétnemu dňu, s ktorým vstupuje do zápasu, vypočítaný ako aktuálny rating zo zapísaných a započítateľných výsledkov (zápasových ratingov).
Zápasový rating (ZR) = rating vypočítaný v zmysle klasifikácie na základe výsledku konkrétneho zápasu.
Zmrazený rating = Ak hráč prestane byť aktívny (začnú mu vypadávať staré započítateľné zápasy, ktoré nebude z dôvodu neaktivity nahrádzať novými, t.j. bude mať menej ako 6 odohraných započítateľných výsledkov) „zmrazí“ sa mu posledný aktívne dosiahnutý rating a ním sa budú nahrádzať vypadnuté zápasové ratingy.

 

V sekcii RATING ponúkame prehľad všetkých hráčov s platnou registráciou, zotriedených v priebežnom ratingovom rebríčku, čo umožňuje vyhľadávať hráčov a sparingpartnerov podľa aktuálne dosiahnutého ratingu.

 

Klasifikácia zápasov, výpočet zápasového ratingu hráča

2hra:
Výhra (s lepším) = AR súpera – 1
Výhra (s horším alebo s rovnakým) = vlastný AR
Prehra (s lepším) = vlastný AR
Prehra (s horším alebo s rovnakým) = AR súpera + 1
4hra:
Výhra (s lepším ) = (∑AR súpera / 2) – 1
Výhra (s horším alebo rovnakým) = (∑ vlastný AR dvojice/ 2)
Prehra (s lepším) = (∑ vlastný AR dvojice/ 2)
Prehra (s horším alebo rovnakým)= (∑AR súpera/ 2) + 1

 

Pravidlá vyzývania a potvrdzovania výsledku

Systém hry je na dohode hráčov, maximálne však na dva vyhraté sety z troch

Disciplíny: dvojhra, štvorhra, mix (akýkoľvek)

Terminológia:
Vyzývajúci = hráč, ktorý vyzýva k hre iného hráča alebo dvojicu
Súper = hráč, ktorý bol vyzvaný (oslovený) k hre
Spoluhráč vyzývajúceho = partner vyzývajúceho vo štvorhre
Spoluhráč súpera = partner súpera vo štvorhre

 

Dvojhra: Hráč môže vyzvať kohokoľvek bez rozdielu veku a pohlavia. Pre započítavanie platí aktuálny rating k dátumu stretnutia (zápasu).

 

Štvorhra a mix: vyzýva jeden z dvojice, bez určenia svojho spoluhráča nie je možné odoslať výzvu. Vyzývajúci nemusí súperovi určiť spoluhráča (ak ho určí – je to návrh a môže byť zmenený súperom). Výzva je smerovaná vždy na súpera, spoluhráči dostávajú info a môžu diskutovať avšak výzvu potvrdzuje a aktivuje vždy len vyzývajúci a súper, t.j. iba jeden z každej dvojice. Pre započítavanie platí súčet ratingu dvojice k dátumu stretnutia (zápasu).

 

Všeobecne platí:
- V rámci VÝZVY sú tieto možnosti:
  1/ "diskusia" (súper aj vyzývajúci k danej výzve)
  2/ "potvrdiť výzvu" (súper - pri potvrdení kontrola dohodnutého dátumu stretnutia)
  3/ "zamietnuť výzvu" (súper aj vyzývajúci)
- Dátum stretnutia zadáva a môže meniť len vyzývajúci. Súper cez tlačítko „diskusia“ môže navrhnúť zmenu. Po odkonzultovaní vyzývajúci vykoná zmeny, súper odsúhlasí stretnutie cez tlačítko „potvrdiť výzvu“ pričom skontroluje správnosť dátumu stretnutia. V prípade chybného dátumu nepotvrdí a cez diskusiu požiada vyzývajúceho o úpravu.
- Súper má právo voľby dvorca (miesto, povrch) a typu lôpt – pokiaľ to právo využije musí zabezpečiť dvorec a lopty. Ak sa vzdá tohto práva, prechádza voľba dvorca a typu lôpt na vyzývajúceho a tým aj povinnosť ich zabezpečenia.
- Od dátumu zápasu musí byť výsledok zapísaný najneskôr do 14 dní, inak sa výzva ruší a výsledok zápasu už nebude môcť byť zapísaný.
- Po odohraní zápasu jeden z hráčov zapíše výsledok do systému (v detaile konkrétnej výzvy) a protihráč ho v systéme skontroluje a potvrdí, aby sa mohol započítať. Systém automaticky vypočíta zápasový rating hráčom len ak je zapísaný výsledok potvrdený oboma hráčmi.

 

Zapisovanie výsledkov bez výzvy
Hráči si v tomto systéme (v časti "odohrané zápasy") môžu zapísať výsledok vzájomného zápasu aj priamo , t.j. bez nutnosti procedúry výzvy, aby sa však výsledok dal zapísať, musia byť obaja hráči v systéme registrovaní. Po odohraní zápasu (ak sa hráči nedohodnú inak) víťaz zapíše výsledok do systému a porazený ho v systéme skontroluje a potvrdí. Započíta sa iba výsledok potvrdený oboma hráčmi.

TURNAJE pre rekreačných hráčov cez zasportujsiopen

Tento systém ponúka možnosť usporiadateľom turnajov informovať hráčov o plánovaných turnajoch a umožňuje jednoduché prihlasovanie na turnaje hráčom registrovaným v zasportujsiopen.sk. Aktívny prístup účastníkov a usporiadateľov v prihlasovaní na turnaje umožní lepšiu informovanosť oboch strán a usporiadateľovi umožní spracovanie výsledkov priamo cez systém. Cieľom systému je zlepšiť a uľahčiť komunikáciu medzi tenisovou verejnosťou a usporiadateľmi. 

 

Priebeh zverejnených turnajov je plne v kompetencii konkrétneho usporiadateľa a ZASPORTUJ SI OPEN ani STZ nenesie zodpovednosť za ich úroveň a kvalitu. V prípade spokojnosti resp. nespokojnosti s konkrétnym turnajom, môžu účastníci informovať ostatných prostredníctvom FÓRA.

 

Plánujete aj VY usporiadať turnaj a chcete o ňom informovať hráčov a fanúšikov zasportujsiopen.sk?
Výhody: zviditeľnenie, online prihlasovanie hráčov s platnou registráciou na svoj turnaj cez svoj osobný profil, jednoduché spracovanie výsledkov, usporiadateľ sám určuje spôsob a systém hry, disciplíny, kategórie, atď.
Ako zažiadať o zverejnenie turnaja: stačí sa zaregistrovať, vyplniť formulár "základné informácie o turnaji" a zaslať žiadosť o zverejnenie turnaja na zdena.suhajova@stz.sk (ideálne mesiac, najneskôr však 14 dní pred turnajom)
Usporiadateľ (kontaktná osoba) sa zverejnením turnaja zaväzuje:
- umožniť hráčom registrovaným v tomto systéme sa priamo cez systém prihlásiť na turnaj,
- v prípade zmien v zverejnených údajoch informovať prevádzkovateľa systému,
- upozorniť účastníkov, že odohrané zápasy v rámci turnaja možno zapísať len prihláseným hráčom,
- zapísať výsledky turnaja priamo cez systém (vzájomné zápasy prihlásených hráčov) a po ukončení turnaja zaslať kompletné výsledky na STZ (mail: zdena.suhajova@stz.sk , fax: 02/ 492 09 879). 


Upozornenie

STZ ako prevádzkovateľ systému zasportujsiopen.sk si vyhradzuje právo:

- zverejňovať zaslané informácie vlastnou vhodne zvolenou formou,

- zapisovať informácie v ním určenom formáte (napr.: upresniť zadané informácie ak ich nepovažuje za dostatočné),

- nezverejniť turnaj v prípade neúplných informácií (napr.: nezverejniť turnaj bez konkrétnej kontaktnej osoby),

- odmietnuť zverejnenie turnaja usporiadateľovi, na ktorého turnaje sa hráči cez systém zasportujsiopen.sk opakovane neprihlasujú

- odmietnuť zverejnenie ďalších turnajov usporiadateľovi, ktorý nespracuje resp. nezašle výsledkové podklady z turnaja (kompletné hracie plány s výsledkami), resp. neoznámi dôvod zrušenia turnaja, ak sa turnaj napokon neuskutoční.

- zablokovať zverejnený turnaj pokiaľ zistí, že uvádzané informácie sú zavádzajúce, klamlivé, resp. nie sú dodržané predchádzajúce ustanovenia,  

- spracovať zaslané požiadavky do 7 pracovných dní od doručenia kompletných podkladov

  

Doporučujeme v prípade záujmu a akýchkoľvek otázok kontaktovať nás cez kontaktný formulár alebo na športovo-technickom úseku Slovenského tenisového zväzu

 

TENISOVÉ turnaje seniorov - Termínová listina STZ
V sekcii TENIS sú okrem turnajov pre rekreačných hráčov zverejňované aj turnaje SENIOROV schválené v rámci termínovej listiny STZ na danú sezónu a  sú s výnimkou MSR seniorov, kde systém dovolí prihlásiť sa len hráčom registrovaným v STZ, určené pre všetkých hráčov zasportujsiopen.sk od 35 rokov. Tieto turnaje sa riadia platnými pravidlami, športovo-technickými predpismi a Predpisom pre súťaže seniorov.  

 

SKUPINY - online skupinové rebríčky

Zakladateľom skupiny môže byť ktokoľvek, kto má aktivovaný daný šport a rád by vyzval hráčov vo svojom okolí k pravidelnejšiemu stretávaniu sa a meraniu si síl. Pri počiatočnom zakladaní skupiny môže z prihlásených hráčov zakladateľ vytvoriť ľubovoľné poradie hráčov. Po potvrdení poradia schválených hráčov systém považuje skupinu za aktívnu a ďalších hráčov môže zakladateľ doplniť už len na koniec aktuálneho rebríčka, pri rešpektovaní vopred stanoveného maximálneho počtu hráčov v skupine. Skupina nemusí byť plne obsadená, aby ju zakladateľ mohol spraviť aktívnou.

Skupina následne funguje podľa nasledovných pevne stanovených podmienok:


- hráči sa môžu navzájom vyzývať v zmysle pyramídy (systém automaticky ponúka hráčovi na výzvu len tých hráčov, ktorých môže zo svojej pozície vyzvať). Princíp vyzývania je nasledovný:

HRÁČ na pozícii v rebríčku: Môže vyzvať HRÁČA na pozícii v rebríčku:
1 - 10 všetkých pred sebou
11 - 21 5 hráčov pred sebou
22 - 36 7 hráčov pred sebou
37 - 45 8 hráčov pred sebou
46 - 55 9 hráčov pred sebou
56 - 66 10 hráčov pred sebou
67 - 78 11 hráčov pred sebou
79 - 91 12 hráčov pred sebou
92 - 105 13 hráčov pred sebou
106 - 120 14 hráčov pred sebou

- hráč môže mať aktivovanú vždy len jednu výzvu
- až po zapísaní výsledku sa mu sprístupní ďalšie vyzývanie hráčov v skupine
- ak hráč - vyzývateľ zvíťazí nad vyzvaným hráčom, posunie sa na jeho miesto v rebríčku a hráč, ktorého porazil, je o jedno miesto nižšie a všetci hráči pod ním sa prečíslujú
- ak hráč - vyzývateľ prehrá nič sa v rebríčku nemení
- zápas zapísaný cez skupinu bude mať označenie skupiny a bude sa zarátavať aj do celkového ratingu hráča ako všetky ostatné zápasy
- zakladateľ ako správca skupiny, môže stornovať výzvu, ak niekto blokuje ostatných
- zakladateľ môže neaktívneho hráča vyradiť zo skupiny a poradie sa automaticky prečísluje
- ak sa uvoľní miesto, zakladateľ môže doplniť skupinu, ale len na posledné miesto a hráč sa sám musí odohraním zápasov prebojovať v rebríčku vyššie.
- členovia skupiny si môžu v rámci skupiny posielať hromadné správy a tým podporiť komunikáciu a fungovanie danej skupiny

- všetky ostatné pravidlá a princípy fungovania skupiny stanovuje zakladateľ (správca skupiny), t.j. kontaktná osoba a zadefinuje ich v hlavičke detailu skupiny v kolónke "Dôležité informácie"

 

Ako vytvoriť SKUPINU a Ako sa STAŤ JEJ ČLENOM:


1/ Zakladateľ (správca skupiny), t.j. hráč ktorý sa rozhodne vytvoriť a spravovať skupinu,  v rámci sekcie SKUPINY po kliknutí „Pridať skupinu“ zadá zásady fungovania jeho skupiny ako názov skupiny, mesto fungovania skupiny, základné informácie o skupine (veková kategória, pohlavie, spôsob hry, základné pravidlá a princípy fungovania skupiny atď.), maximálny počet účastníkov a disciplínu (2-hra).

 

2/  Následne klikne na „Zápis skupiny“, čím odošle žiadosť o zverejnenie informácií o novozaloženej skupine. Hneď ako administrátor (STZ) skupinu sprístupní verejnosti (cca do 7 pracovných dní), zakladateľ dostane správu na e-mail a môže po prihlásení sa na portál skupinu spravovať.

 

3/  Po zverejnení skupiny sa záujemcovia môžu prihlasovať, pričom o každej novej prihláške, t.j. žiadosti o zaradenie do skupiny, bude zakladateľ informovaný e-mailom. Prihlásenie hráča neznamená automaticky zaradenie do skupiny.  Zakladateľ rozhodne o tom kto z hráčov bude zaradený do skupiny, t.j. iba ak zakladateľ prihlášku v systéme schváli (kliknutím na "Schváliť" pri mene hráča) stane sa záujemca členom tejto skupiny (aj sám zakladateľ sa musí prihlásiť a následne zaradiť do skupiny ak v nej chce hrať).

 

4/ Zakladateľ skupiny môže sám pri jej zakladaní určiť východzie poradie hráčov v skupine. Po prečíslovaní poradia, nezabudnite kliknúť na "Uložiť".

 

5/ Kliknutím na "Uzavrieť poradie" sa poradie uloží a odštartuje sa fungovanie skupiny, t.j. až od tohto momentu sa sprístupní hráčom možnosť vyzývať a zapisovať zápasy v skupine. Následne sa už poradie hráčov v skupine bude meniť iba na základe odohraných zápasov.

 

6/ Pokiaľ nie je naplnený max. počet hráčov, môže sa skupina dopĺňať, t.j. záujemcovia sa môžu neobmedzene prihlasovať. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať zakladateľa skupiny, aby hráča čo najskôr schválil, t.j. zaradil do skupiny. Každý dodatočne zaradený hráč sa zapíše na koniec skupiny, t.j. bude zapísaný na nasledujúce voľné miesto v poradí hráčov až kým sa nenaplní max počet miest.  Zakladateľ skupiny môže hráča zo skupiny podľa uváženia aj vyradiť (v prípade že nebude aktívny), rebríček sa vtedy posunie (prečísluje) a uvoľní sa posledné miesto v rebríčku, na ktoré môže zakladateľ zaradiť nového hráča.

 

UPOZORNENIE: administrátor systému si vyhradzuje právo skupinu označiť ako
- neaktívnu (v prípade, že počas jedného roka nebol zapísaný žiaden zápas)
- ukončenú (v prípade, že skupina do jedného roka nezačala fungovať)
 

 

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať cez kontaktný formulár resp. telefonicky na športovo - technickom úseku STZ,  t.č.: 02/ 492 09 886
.